bar’chu lyrics – debbie friedman

bar’chu et adonai ha’m’vorach l’olam va’ed (2x)
baruch adonai (2x) ha’mvorach l’olam va’ed.
bar’chu et adonai ha’m’vorach l’olam va’ed
bar’chu (4x)

/ debbie friedman lyrics