debesys lyrics – delfinai

að laukiu prie lango,
kol mëlynà dangø palies sidabriniai auðros spinduliai
að sëdþiu prie lango,
o debesys plaukia,
ir dangø nudaþo kaip naktá – juodai

priedainis:
bet tu nenumok ranka, jei danguje kol kas sukasi debesys, sukasi debesys,
tu nenuleisk akiø, viskas praeis, tikiu, sukasi debesys

bet sudreba rankos,
kai debesys slenka,
kai tolstantis krantas,
vël mano delne,
vis plaukia ir plaukia
per mano padangæ
tie liûdesio paukðèiai
ir dingsta sapne.

priedainis.

að laukiu prie lango, prie glostanèiø rankø,
o mano padangëj vël ryto auðra.

priedainis 4k.

/ delfinai lyrics