delfinai saule lyrics – delfinai

að sugalvojau saulæ danguje,
að sugalvojau jà, tave, save,
kità dienà lietø su audra
ir tada að vël jauèiuosi lyg vandenyje,
skubu, bet viskas plaukia pro mane,
að neþinau ar meilë tik apgaule…

priedainis:
saule, mano saule, kur tu iðëjai?
mano paprastas pasaulis neatleis,
mano paprastas pasaulis nesupras,
kaip prarast.
mano saule, mano ryto spinduliai,
mano paprastas pasaulis neatleis,
mano paprastas pasaulis nesupras,
kaip prarast.

suðalo raðalas senø laiðkø,
ið kur jie skrido paukðèiais
ir á kur að neþinau
ir namuose tyla
ir vël jauèiuosi lyg vandenyje,
skubu, bet viskas plaukia pro mane,
að neþinau ar meile tik apgaule.

priedainis.

að taip bijau kaþkà svarbaus pamirðt
að ieðkosiu savo saulës ji sugráð
o ðis ruduo atëjo tik dël to kad lapam reikia krist

priedainis.

ðimtai ir tûkstanèiai þydrø svajoniø
kas galëjo bût bet liko tiktai dûmai,
patikëjom mes,
að negaliu suprast kaip prarast,
mano saule, mano ryto spinduliai,
mano paprastas pasaulis neatleis,
mano paprastas pasaulis nesupras kaip prarast
saule, mano saule, kur tu iðëjai…

/ delfinai lyrics