dno lyrics – al sirat

wielkie nadzieje pok³adane w tobie
z dnia na dzieñ zast¹pi³ kac…
choæ wszystko pod nos ci podstawiano,
a co chcia³eœ, mia³eœ, nie robi¹c nic!

dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na dno…

wielu przyjació³ mia³eœ. drwili z ciebie,
kiedy odwraca³eœ twarz…
uœmiechaj¹ siê dzisiaj, patrz¹c jak skoñczy³eœ,
gdy zabrak³o tego, czym obdarzy³ los…

dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na dno…

[solo: syn]

ile up³ynie, nim pozbierasz siê w sobie,
nim skorzystasz z w³asnych si³?
ile minie zanim uœwiadomisz sobie,
¿e nie zrobi ju¿ nikt za ciebie nic?!

dawno tak
zgubi³eœ trop
chcia³eœ na szczyt
spad³eœ na ryj!

/ al sirat lyrics