geltonas miestas lyrics – delfinai

kas rytà að þudau save
ið lëto ið lëto.
kas rytà merdinèiam lange uþmiega

priedainis:
geltonas miestas, geltonos gatves,
geltoni þmones, geltonos naktys,
dël to ir að toks kaip ir tu.

kas rytà að renku ðukes
nuo laimes, nuo juoko.
kas rytà prarandu tave ir juokias

priedainis 2k.

kas rytà að keliuos, prausiuos ir valgau
ir galgi,
vël rytas ir pasikeis kas nors, bet mano padangëj

geltonas miestas, geltonos gatves,
geltoni þmonës, geltonos naktys,
geltona miestas, geltonos gatves,
geltoni þmonës, geltonos naktys,
geltonas miestas, geltonos gatves,
geltoni þmonës, geltonos naktys,
dël to ir að toks kaip ir tu

/ delfinai lyrics