king lyrics – kyuss

hey, you
you’re on your knees
you say you love me
so prove it to me

cause i’ll never, never, wont never,
say i love you…
you know
cause i’ll never, never, wont never,
say it to you
ohh

hey, you
you’re on your knees
you say you love me
so prove it to me

cause i’ll never, never, never, ohhhh oh oh ho
wont say i love you
cause i’ll never, never, never,
say it to you
you know

hey, you
you’re on your knees
you say you love me
so prove it to me

cause i’ll never, never, never, never, wont never,
never… say i love you
you know
cause i’ll never, never, never
say i love you
you know

yeah c’mon, c’mon yeahh!!

/ kyuss lyrics