kum ba yah lyrics – roger whittaker

kum ba yah, my lord, kum ba yah!
kum ba yah, my lord, kum ba yah!
kum ba yah, my lord, kum ba yah.
o lord, kum ba yah

someone’s crying, lord, kum ba yah!
someone’s crying, lord, kum ba yah!
someone’s crying, lord, kum ba yah!
o lord, kum ba yah

someone’s singing, lord, kum ba yah!
someone’s singing, lord, kum ba yah!
someone’s singing, lord, kum ba yah!
o lord, kum ba yah

someone’s praying, lord, kum ba yah!
someone’s praying, lord, kum ba yah!
someone’s praying, lord, kum ba yah!
o lord, kum ba yah

/ roger whittaker lyrics