nie, nie, nie lyrics – t-love

po³ó¿ pistolet na stó³
i uprzedzenia wyrzuæ w k¹t
na ca³ym œwiecie s¹ faszyœci,
którzy nienawidz¹ innych r¹k

nie, nie, nie…
nie wszystkich mo¿esz zabiæ
to niemo¿liwe – uwierz mi

nie, nie, nie…
za du¿o mo¿esz straciæ,
bo takie krótkie s¹ nasze dni

tylko nie mów tego mi
nigdy nie mów tego mi
tylko nie mów tego, ¿e
nienawidzisz…

tylko nie mów tego mi
tylko nie mów tego mi
nigdy nie mów tego, ¿e
nienawidzisz mnie

wiêc pomyœl o tym, co ciê boli
o wszystkich wojnach, które znasz
to najtrudniejsze zawsze jest
powiedzieæ “nie”, gdy mówi¹ “tak”

nie, nie, nie…
b¹dŸ pozytywnym wojownikiem
kiedy na ringu zostajesz sam

tak, tak, tak…
za du¿o dzieci nie ma ju¿
swoich tatusiów i swoich mam

tylko nie mów tego mi
nigdy nie mów tego mi
tylko nie mów tego, ¿e
nienawidzisz…

tylko nie mów tego mi
tylko nie mów tego mi
nigdy nie mów tego, ¿e
nienawidzisz mnie

/ t love lyrics