shelter of peace (hashkiveinu) lyrics – debbie friedman

sim shalom tova uv’racha chein vachesed v’rachamim

aleinu v’al kol yir’ei sh’mecha

bar’cheinu avinu kulanu k’echad

(b’or panecha) (2x)

sim shalom tova uv’racha chein vachesed

(v’rachamim) (2x)

/ debbie friedman lyrics