starshine lyrics – gorillaz

starshine

starshine
never gonna find me
starshine
when you gonna find me
starshine
never gonna find me
starshine
never gonna find me
standing with myself
feeling your love
show me down

starshine
when you gonna find me
starshine
where you gonna find me
starshine
never gonna find me
starshine
when you gonna find me

/ gorillaz lyrics