tarantella calabrese lyrics – daniele sepe

laudatu sia lu santu sacramentu
e viva di lu carminu e maria
san pascale baylonne prut*tturi di li donne
mannamillu nu maritu jancu rssu e sapuritu
addi esseri tale e quali c*mu a tia santu pascali
addi esseri tale e quali c*mu a tia santu pascali
si vu ciciri scippatinii
ma cicerchi u’ nni tucc?
ca li fimmini senza minni
nun si potino ‘mmaret?
ca li fimmini senza minni
nun si potino ‘mmaret?
e nna e nna neddra
quattru sordi di cacicaveddra
e nu caucio a ‘ra gunnedda
e ‘u mantusinu p? l’ aria v?
e nu caucio a ‘ra gunnedda
e ‘u mantusinu p? l’ aria v?
e ‘ra figlia di bellavia
che natichi tunni che minni c’avia
puru la mamma ce lu dicia
chi natichi tunni mia figlia lucia
puru la mamma ce lu dicia
chi natichi tunni mia figlia lucia
abballati abballati
fimmini schiati e maritati
e si ‘unn abballati bonu
nun ve canto e nun ve sono
e si ‘unn abballati pulitu
ce lu dicu allu vostro zitu
sci? sci? sci? quanti
fimmini ca ci s?.
oi nicchiu nicchiu chi vai ntumiannu
gaddrini ‘un ci ni stannu
nta sti contuorni
gaddrini ‘un ci ni stannu
nta sti contuorni
ci nne’ una sula e va cantannu
u patri a dittu
ca? piccirninna
u patri a dittu
ca? piccirninna
abballati abballati
uommini schietti e maritati
e si ‘unn abballati buono
e si ‘unn abballati pulitu
ci lu dicu a la vostra zita
e ballati c*mmari natredda
e vu c*mpari cu tammureddu
e ballati c*mmari natredda
e vu c*mpari cu tammureddu

/ daniele sepe lyrics