the devil lyrics – anna calvi

wait for god
fall for me
fall for me
and lay me down
fall for me
fall

lo-ho-oh-oh
ho-oh-woh
ho-oh-woh
lo-ho-oh-oh
ho-oh-woh
ho-oh-woh-oh
the devil
the devil
will come

wait for love
fall for me
and wait forever
now
lo-ho-oh-oh
ho-oh-woh
ho-oh-woh
lo-ho-oh-oh
ho-oh-woh
ho-oh-woh-oh
the devil
the devil
will come

whoa-ho-oh-oh
oh-ho-oh-oh
whoa-ho-oh-oh
oh-ho-oh-oh-oh
whoa-ho-oh-oh
oh-ho-oh-oh
whoa-ho-oh-oh
oh-ho-oh-oh-oh
the devil!
the devil!
the devil!
the devil
will come

/ anna calvi lyrics