the freak parade lyrics – big & rich

somebody’s got to be unafraid to lead the freak parade
somebody’s got to be unafraid to lead the freak parade
somebody’s got to be unafraid to lead the freak parade
to lead the freak, to lead the freak, to lead the freak parade.

/ big rich lyrics