treasure lyrics – fahrenheit

treasure – fahrenheit

can you treasure my heart?
kizu ite yoko igo kono
anytime i really kono natsu noteaiwo
you mean everything to me
i’m nothing without you my babe
you mean everything to me
i’m nothing without you my babe

mocho tote on*baseba hodo kiso na kanjitsu no yoni
amai yu acto brave mirekute fatens you
kata na okuno tsuyode namidesu ka kitomi ata tsonoto ki
i fell in love nekose kayu stole my heart
hiro ikonohosh*te bokura wa meguri aeta
dakara kogoni iru kimito boku gairu

can you treasure my heart?
kanjite yoze kaenbosho mitemiru furi
soreto mo omowase kuri can you treasure my heart?
kanjiga ina kajanai umeidate tachigami
i am still with you
you mean everything to me
i’m nothing without you my babe
you mean everything to me
i’m nothing without you my babe

shine on you mabushi tsugiruyo
micha kinas mytokime keep me wave
romansu no chika michi chinmochi dobara canfaidan
namino otosaemo kakikesu kotorirote kimini todoketai
ariromama all for you

can you treasure my heart?
seiza nokie kasorani
egaku me lohi mitsushika
nimiku ka morican you treasure my heart?
kizu ite yoko igo kono
anytime i really kono natsu noteaiwo
you mean everything to me
i’m nothing without you my babe
you mean everything to me
i’m nothing without you my babe
can you treasure my heart?
kanjite yoze kaenbosho mitemiru furi
soreto mo omowase kuri

can you treasure my heart?
kanchiga ina kajanai umeidate tachigami i am still with you
you mean everything to me
i’m nothing without you my babe
you mean everything to me
i’m nothing without you my babe
you mean everything to me
i’m nothing without you my babe
you mean everything to me
i’m nothing without you my babe

/ fahrenheit lyrics