artists: a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

shivati lyrics – lipa schmeltzer

Loading...

ה’ אלוקי שועתי, שועתי שועתי אליך
ה’ אלוקי שועתי, שועתי שועתי אליך

ה’ אלוקי שועתי, שועתי שועתי אליך
ה’ אלוקי שועתי, שועתי שועתי אליך
ותרפאנו

ה’ אלוקי שועתי, שועתי שועתי אליך
ה’ אלוקי שועתי, שועתי שועתי אליך

ה’ אלוקי שועתי, שועתי שועתי אליך
ה’ אלוקי שועתי, שועתי אליך
ותרפאנו

(ארוממך ה’ כי דליתני ולא ולא שמחת ולא שמחת ולא שמחת אויבי לי)

ה’ אלוקי, שועתי אליך,
שועתי אליך ותרפאנו

ה’ אלוקי שועתי, שועתי שועתי אליך
ה’ אלוקי שועתי, שועתי שועתי אליך
אליך, אליך, אליך

שועתי שועתי,
אליך, אליך, אליך
ותרפאנו

/ lipa schmeltzer lyrics